Güçlü Bir Gelecek İçin Sürdürülebilirlik Politikamız

Hedefimiz, değişmek, gelişmek ve durmadan yenilenmek.

Değişerek, gelişerek ve durmadan yenilenerek sektörüne öncülük eden Gülle Tekstil, küresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak Türk tekstil sektörünü dünyaya taşımayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, en kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünleri üreterek, müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefler.

 

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için ürün ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi gözden geçirip iyileştirmek ana hedefimiz olmuştur.

 

Riskler, fırsatlar ve çabalar, iklim ve su, kurumsal hedeflerimizi şekillendirmiştir.

 

Bu doğrultuda zararlı kimyasalların elimine edilmesi, daha güvenli alternatiflerin Ar-Ge çalışımalarıyla seçilmesi sağlanmıştır. Sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı doğal kaynakların üretimde kullanım aşamasında korunması, çevresel alanların korunması, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği Gülle Tekstil kurumsal sürdürülebilirlik hedefleridir.

 

Ülke bazında sürdürülebilirlik anlayışı ve performansı, kurumsal sürdürülebilirlik ve şirketin değer sistemleri ile başlar. Gülle Tekstil’in iş yapma yaklaşımı evrensel temel ilkeleri karşılayacak şekilde; insan hakları, yolsuzlukla mücadele, çalışma alanlarındaki sorumluluklar, çevre duyarlılığı ilke ve değerlerindedir.

 

Dünya genelinde birbirine bağlı iklim değişikliği, çevresel zorluklar, su, enerji ve biyolojik çeşitliliği korumak adına doğrudan ve kurumsal tedarik zincirleri aracılığıyla Gülle Tekstil çevresel sorumluluklar sürecini takip etmektedir.

 

Kalite anlayışından asla ödün vermeden işleri tam zamanında ve doğru şekilde yapar.

 

Kalite yönetim sistemi standartlarını, ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara uyarak sürekli iyileştirir.

 

Sürdürülebilir bir gelecek için kısıtlı doğal kaynakların üretimde kullanım aşamasında korunması, çevresel alanların korunması, çalışma alanlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği Gülle Tekstil kurumsal sürdürülebilirlik hedefleridir.

 

Yeni teknolojileri takip eder, kalite tekniklerini araştırır, iş süreçlerine yenilikleri hızlı ve etkili biçimde uyarlar. Ülke ekonomisinin can damarı olan tekstil sanayinin gelişmesine öncülük etmeyi taahhüt eder.

 

Gülle Tekstil, kurumsal sürdürülebilirlik ilkesinin tüm paydaşlarının gereksinimlerinin dengelenmesi ve karşılanmasına bağlı olduğunun bilincindedir.

 

Tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı, sürdürülebilir uzun vadeli başarı sağlamayı ve tüm paydaşlarıyla kazanmayı önemsemektedir.

Kalite Politikası

Gülle Tekstil sektöründe öncü kuruluş olması ve bu niteliğini devam ettirmesi için; Küresel Sürdürülebilirlik İlkelerine bağlı kalarak, ülkemizin dünya tekstil sektöründe tercih edilmesini arttırmayı vizyonu olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda;

 • En kaliteli, yenilikçi ve sorunsuz ürünler üreterek müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmayı,
 •  Stratejilerimiz doğrultusunda Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını uygulanabilir kılarak, güncel ulusal – uluslararası standartlara, yasal mevzuat çerçevesinde uyarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmek için yeni teknolojileri, kalite tekniklerini araştırmayı, iş süreçlerine yenilikleri hızlı ve etkili biçimde uyarlamayı,
 • Ülke ekonomisinin can damarı olan tekstil sanayinin gelişmesine öncülük etmeyi
  taahhüt eder.

Çevre-İş Sağlığı-İş Güvenliği Politikası

Yeşil fabrika anlayışı doğrultusunda üretim yapmayı; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine örnek olmayı ve toplumu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmek bilincinde olan firmamız;

 • Kirliliği önlenmek, doğal kaynakları daha az tüketmek ve çevre üzerindeki olası etkilerimizi en aza indirgemek için uygun teknolojileri kullanmayı,
 • Tüm üretim faaliyetlerinin çevre boyutlarını değerlendirerek proaktif önlemler almayı ve doğaya dost alternatif çalışmalar yaparak üretim yapmayı,
 • Sürdürülebilir çevre için sivil toplum kuruluşlarının ilgili çalışmalarına katkıda bulunmayı ve desteklemeyi,
 • İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre konusunda yasal, uluslararası mevzuatlar ile firmamızın tedarikçisi olduğu müşteri ve müşteri gruplarının şart ve beklentilerini karşılamak için dünyadaki gelişmeleri takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmak için önlemler alarak fırsatlara dönüştürmeyi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütmeyi, uygulamayı ve uygulatmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel sorumluluklarımıza uygun olarak stratejik hedeflerimizi ve performansımızı sürekli gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi, çalışanlarımızın bu konudaki sorumlulukları hakkında farkındalığını sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımızın, İSG ve Çevre çıktı performansını olumlu etki sağlayacak şekilde katılımını sağlayarak, ortak İSG ve Çevre kültürünü oluşturmayı taahhüt eder.

Enerji Yönetimi Politikası

Gülle Tekstil olarak sürdürülebilir üretim için; Küresel Sürdürülebilirlik Çevre – Enerji İlkelerine bağlı kalmayı, faaliyetlerimizin ana eksenine oturtmayı vizyonumuz olarak belirledik. Bu doğrultuda;

 • Tasarım aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliğini sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri tercih etmeyi,
 • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürün, hizmet ve teknolojileri satın almayı,
 • Enerji ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Belirlediğimiz amaç ve hedeflerimiz için gerekli bilgi ve kaynakları oluşturmayı; periyodik olarak gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeyi,
 • İklim değişikliğini önlemeye yönelik olumlu etki yapacak Ar-Ge ve Ür-Ge enerji verimliliği projelerini yapmayı,
 • Politikamızın çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını sağlayarak ve bilinç ve duyarlılığı arttırmayı taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikası

Firmamızın işe alım politikası; işletme değerlerini benimseyen şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip, müşterinin önemini bilen, öğrenme ve gelişmeye istekli, verimliliği esas alan, sistem odaklı yaklaşımı olan, yüksek performansı sürdürülebilecek çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini ve enerjilerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlamaktır.

İşletmemizin belirlenen vizyonu doğrultusunda ve sosyal sorumluluklarının bilincinde; işe alım sırasında ‘’İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali sayılacak” Ayrımcılık – Kötü Muamele– Yıldırma ve benzeri davranışlarda bulunmayacağımızı taahhüt ederiz. Tüm uygulamalarda Çalışma Yönetimi Prosedürü uygulanacaktır.

 • Her iş müracaatı mutlaka kayıt altına alınarak kabul edilecektir.
 • İş müracaatları değerlendirilirken kesinlikle ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet, akrabalık, arkadaşlık, politik düşünce, medeni durum, yaş, bedensel engel, herhangi bir birliğe üyelik konusunda ayrımcılık yapılmayacaktır.
 • Kötü söz ve eylem, cinsel ve tensel taciz, küfür, aşağılayıcı hareketler, alay, saygısızlık ve yıldırıcı hiçbir davranışta bulunulamaz. Çalışanlara ve işe alınacaklara, Taciz ve Zorbalığı Önleme Politikası uygulanacaktır.
 • Çocuk işçi kesinlikle işe alınamaz ve çalıştırılamaz. Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi Politikası uygulanacaktır. Çocuk ve genç işçi ailesiyle bağlayıcı şartlar içeren özel sözleşme yaparak çocuk ve genç işçi çalıştırmak yasaktır.
 • İşe alınan personel ile işe başlamadan kesinlikle sözleşme yapılarak, onayı alınıp, bir nüshası kendisine verilecektir. Sözleşmeye zorla çalıştırma sayılabilecek şartlar konulamaz. Sözleşmede ceza içeren maddeler olamaz.
 • İşe alımda kadınlardan kesinlikle hamilelik testi istenmeyecek ve bu konuda kendisine hiçbir soru sorulmayacaktır.
 • Hapishaneye iş verilip mahkumlara iş yaptırılamaz.

Gülle Tekstil yönetimi olarak, politikamızın uygulanması için gerekli sistemleri kurup, uygulayıp, iyileştirmeyi, yönetimimizce belirlenmiş tüm politika ve prosedürlerin tüm çalışanlarımız tarafından bilinmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini eğitim planı çerçevesinde organize etmeyi çalışanlarımızın tüm yasal haklarını uygulamayı Şirket yönetimi olarak taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Firmamızın stratejik hedefleri, misyonu ve vizyonu ile hedeflenen çıktıların sağlanması adına, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) uygulamaları çerçevesinde, bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini yürütmek ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek amacı ile;

 • Bilgi güvenliği hedeflerini ve faaliyetlerini belirleyerek BGYS‘yi planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yasal şartlarının nasıl karşılanacağını belirlemeyi ve firmamızın uyguladığı diğer yönetim sistemleri ile beraber BGYS çalışmalarını entegre etmeyi,
 • Bilgi varlıklarını korumayı, bilgiye erişilebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamayı, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamayı,
 • BGYS’nin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik kriterlerinin belirlenerek bilgi varlıklarının envanterini hazırlamayı,
 • Risk odaklı BGYS yaklaşımı ile mevcut ve potansiyel tehdit ve riskleri tanımlamayı, analiz edilmesini ve risk işleme çalışmalarını yürütmeyi,
 • Son çıkan yeni teknolojilerin izlenip değerlendirilmesi ile ihtiyaç durumunda bu yeni tekniklerin benimsenerek kuruluşumuza adaptasyonunun sağlanması için planlama yapılmasını,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmeyi,
 • İlgili “İç ve Dış Hususlar” ile birlikte “İlgili Tarafların” BGYS kapsamında ele alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve taraflar ile paylaşılmasını taahhüt eder.

Çevre ve enerji yönetim faaliyetleri Gülle Tekstil işletmeleri bünyesinde bulunan çevre yönetim birimi tarafından izlenmektedir.

Gülle Tekstil Boyahane işletmeleri sahip olduğu ISO 14001 belgesi ile standardın şartlarına uygun olarak bir çevre yönetim sistemi oluşturmayı, sürdürmeyi, kirliliği önlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Gülle Tekstil, Türkiye’de tekstil örgü boyahanesi olarak su ayak izi değerlendirmesini gerçekleştirerek ve akredite bir kuruluş ile ISO 14046 Su Ayak İzi standardına göre doğrulanmış ilk kuruluştur. Su ayak izinin hesaplanması, geleceğe yönelik planlamalar yapılması, sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi, toplumun su tasarruf bilincinin artırılması, paydaşlar bazında su yönetimine katılımın sağlanması ve ulusal politikalarda değişim gerçekleştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu standardın uygulanması potansiyel etkiyi tanımlayarak, işletmemizin en iyi iş uygulamalarını ve kaynakların etkin yönetimini benimsemesini, sürdürülebilir üretim, kaynak verimliliği, gelecekteki araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarımızı belirlememize dayanak olmuştur. Sürdürülebilirlik stratejimizi gerçekleştirmek için su kullanımınızın çevresel etkilerini azaltma, yöntemlerini belirlemek ve kaynak verimliliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen su ayak izi değerlendirmesi ile, su yönetimimizin sağlam temeller üzerine kurulması sağlanmıştır.

Çevre performansını yıllık olarak Higg Index üzerinden değerlendirmekte ve bağımsız kuruluş tarafından doğrulanmaktadır.

ZDHC’nin tüm faaliyetleri takip edilmekte, ZDHC Gateway modülüne 2018 yılından beri üyeliğimiz devam etmekte olup atık su analiz raporlarımız ve kimyasal envanterimiz InCheck raporu paydaşlarımızın erişimine sunulmaktadır.

Kimyasal envanter listemiz, Bureau Veritas tarafından kontrol edilen BV3 modülünde hazırlanıp yayınlanmaktadır.

Gülle Tekstil’de üretilen her ürün ham elyaftan başlayarak bitmiş ürün aşamasına kadar yaşam zamanı izlenebilmektedir. Sürdürülebilir üretim için tüm ham madde kaynakları;

 • *Organik ürünlerde GOTS Standardına uygun olarak, belgeli olarak,
 • *BCI, dünyadaki en büyük pamuk sürdürülebilirlik programı ile,
 • *Ecovera sertifikalı (kontrollü ormanlık alanlardaki ağaçlardan elde edilen viskon),
 • *Recycle ürünler GRS belgeli olarak çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Gülle ve tüm ekibimizle hedefimiz kurumumuz ve sektörümüz için olduğu kadar toplum için de faydalı ve yol gösterici olabilmektir.

Genel Merkez

Tel: +90 (212) 422-1281 (pbx)
Fax: +90 (212) 422-1274

İPLİK TESİSİ

Tel: +90 (282) 655-5424
Fax: +90 (282) 655-5790

BOYA VE TERBİYE TESİSİ

Tel: +90 (282) 655-5061
Fax: +90 (282) 655-5431